Ph.D.

Name Ph. D. degree awarded in year
Amit Sharma 2013
Pooja Rani Sharma 2014
Tushar H. Rana 2017
Sudhanshu Dwivedi 2019
Jeevan Jadhav 2019
Mahesh G. Patange 2019
Bhasker Soni 2019